Förskola

Vi startade vår verksamhet i augusti 2010. Virestad Förskola bestod då av en enhet i Virestad med 7 barn och 2 pedagoger.

I dag består Virestad Friskola av två enheter, Virestad och Bråthult.

 

Virestad förskola har växt till att i dag bestå av 38 barn och 7 pedagoger. Vi har tre avdelningar:

 

Solen: Barn i åldrarna 1-2 år

Månen: Barn i åldrarna 2-3 år

Stjärnan: Barn i åldrarna 4-5 år

 

Bråthult förskola består i dagsläget av 30 barn och 5 pedagoger. Vi har tre avdelningar:

 

Fjärilarna: Barn i åldrarna 1-2 år

Fåglarna: Barn i åldrarna 2-3 år

Fiskarna: Barn i åldrarna 4-5 år

 

 

Värdegrunden- Vår grund i verksamheten

 

Vi på Virestad och Bråthult förskolor arbetar i den dagliga verksamheten med hur man förhåller sig mot andra medmänniskor, djur och natur.

Detta gör vi genom att vi som vuxna är goda förebilder i vårt förhållningssätt mot varandra på förskolan, era barn och er föräldrar. Även genom att respektfullt bemöta djur och natur i vår omgivning ger vi barnen en möjlighet att ta till sig normer och värden enligt Lpfö 98/10.

 

Pedagogiken- vårt möte med barnet

 

Förskoleverksamheten ska utgå från varje barns behov. För att skapa en bra start för barnet i förskolan, ska vi tänka ut barnets perspektiv. Vi möter barnet där det befinner sig och skapar möjligheter för utveckling utifrån varje individs förutsättningar. Barnet föds med inre drivkrafter och olika förmågor. För att barnet ska få möjlighet att utveckla dessa måste barnet få möjlighet att prova på och själv vara delaktig i sitt kunskapssökande. Det kräver också trygghet för att våga pröva och utmana och vi pedagoger är som en länk mellan barnet och miljön omkring dem. Ett tryggt barn vågar!

Vi ser det om en stor fördel att behålla det lilla trygga formatet där verksamheterna förskola, skola och fritdishem ses som en enhet och vi strävar efter att integrera verksamheterna där det är möjligt då små och stora barn har stor glädje av att lära av och med varandra. Barn som av fysiska, prykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

 

Vår verksamhet baseras på förskolans läroplan, Lpfö98/10. Vi har även valt att planera vår verksamhet utifrån två specifika områden:

 

Ute: Vi nyttjar ofta den underbara natur vi har i närheten av våra förskolor för ett pedagogiskt syfte. Alla avdelningar vistas i skogen åtminstonde en gång i veckan. Utöver detta försöker vi att alltid gå ut med barnen minst en gång per dag. Därför är det viktigt att barnen förses med bra kläder för olika sorters väder.

 

Hälsa: En god hälsa är något som vi alla bör eftersträva, både stora och små. Ju förr man får in ett aktivt hälsotänk desto lättare blir det att leva ett hälsosamt liv som består. Vi serverar barnen god och näringsrik mat och mycket frukt och grönsaker. Maten är i stor utsträckning närodlad och ekologisk. Vi försöker i tidigt stadium att prata med barnen om vad som är nyttigt och varför det är vitkigt att äta sunt. I detta mål ingår också att röra på sig, att leka , att känna trygghet och gemenskap.